FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest złom?

  Złom to ogólny termin używany do opisywania materiałów lub przedmiotów, które straciły swoją wartość lub użyteczność. Złom może obejmować różne rodzaje materiałów, takie jak metal, szkło, tworzywa sztuczne, papier czy tkaniny. Przedmioty mogą stać się złomem z różnych powodów, na przykład w wyniku zużycia, uszkodzenia, przestarzałości technologicznej lub braku popytu na nie.

  Przykłady złomu metalowego mogą obejmować zużyte samochody, stare maszyny, metalowe odpady z produkcji lub złom budowlany. Złom szklany to np. stłuczone butelki, szyby czy żarówki. Złom tworzyw sztucznych to m.in. zużyte opakowania, plastikowe odpady czy uszkodzone elementy plastikowe. Złom papieru to np. starą gazetę czy wydrukowane dokumenty, które nie są już potrzebne. Złom tekstylny obejmuje takie elementy jak stare ubrania, zużyte tkaniny czy zniszczone tekstylne wyroby.

  Złom często jest poddawany recyklingowi lub przetwarzaniu w celu odzyskania wartościowych surowców lub materiałów. Recykling złomu pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zmniejszaniu ilości odpadów, które trafiają na składowiska śmieci.

 • Jakie są korzyści recyklingu złomu?

  Recykling złomu ma wiele korzyści, takich jak:

  • Oszczędność surowców naturalnych: Recykling złomu pozwala na odzyskanie i ponowne wykorzystanie wartościowych surowców, co zmniejsza potrzebę wydobywania nowych surowców z ziemi.
  • Redukcja odpadów: Recykling złomu zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci, co przyczynia się do ochrony środowiska.
  • Ograniczenie emisji CO2: Przetwarzanie złomu pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych materiałów.
  • Ekonomia i tworzenie miejsc pracy: Recykling złomu może przynieść korzyści gospodarcze, w tym tworzenie miejsc pracy w branży recyklingu i oszczędności finansowe poprzez ponowne wykorzystanie surowców.
 • Jakie są różnice między złomem a surowcami wtórnymi?

  Złom to ogólny termin odnoszący się do przedmiotów lub materiałów utraconych swoją wartość lub użyteczność. Surowce wtórne natomiast to surowce odzyskane z recyklingu lub przetwarzania odpadów. Różnice między nimi obejmują:

  • Pochodzenie: Złom to przedmioty, które straciły swoją pierwotną wartość, podczas gdy surowce wtórne są wynikiem procesu recyklingu lub przetwarzania odpadów.
  • Przeznaczenie: Złom może wymagać dalszego przetworzenia lub segregacji, aby stać się surowcem wtórnym. Surowce wtórne są gotowe do wykorzystania w produkcji nowych produktów.
  • Wartość: Surowce wtórne mają wartość ekonomiczną, ponieważ mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów, podczas gdy złom może mieć niższą wartość i być bardziej podatny na utylizację lub recykling.
 • Gdzie mogę oddać złom do recyklingu?

  Możesz oddać złom do recyklingu w różnych miejscach, takich jak:

  • Punkty skupu złomu: W wielu miejscach istnieją punkty skupu złomu, gdzie można dostarczyć złom w zamian za odpowiednią zapłatę.
  • Recyklingowe centra przetwarzania odpadów: Można znaleźć lokalne centra przetwarzania odpadów, które akceptują różne rodzaje złomu do recyklingu.
  • Lokalne programy recyklingu: W niektórych regionach istnieją programy recyklingu, które umożliwiają oddanie złomu na specjalnie wyznaczonych punktach zbiorczych lub w ramach regularnego odbioru odpadów.
 • Jakie są najbardziej wartościowe materiały w złomie?

  Najbardziej wartościowe materiały w złomie różnią się w zależności od rodzaju złomu. W przypadku złomu metalowego, metale takie jak miedź, aluminium, stal nierdzewna i żelazo mają zazwyczaj wysoką wartość. Inne wartościowe materiały mogą obejmować szlachetne metale, takie jak złoto, srebro i platyna, które występują w niektórych elektronicznych odpadach.

 • Jakie są metody przetwarzania złomu metalowego?

  Metody przetwarzania złomu metalowego obejmują:

  • Sortowanie i segregacja: Złom metalowy jest sortowany i segregowany według rodzaju i jakości, aby umożliwić efektywną recyklingową obróbkę.
  • Rozdrabnianie: Złom metalowy jest rozdrabniany na mniejsze kawałki, co ułatwia dalszą obróbkę.
  • Topnienie: Złom metalowy może być poddany topnieniu w wysokich temperaturach, aby uzyskać czysty metalowy stop, który może być używany do produkcji nowych przedmiotów.
  • Odlew: Stop metalowy może być odlewany w formy, aby stworzyć nowe komponenty lub produkty.
 • Czy mogę otrzymać pieniądze za oddanie złomu do punktu skupu?

  Tak, w wielu przypadkach można otrzymać pieniądze za oddanie złomu do punktu skupu. Punkty skupu złomu często płacą za różne rodzaje złomu metalowego, takie jak miedź, aluminium czy stal, na podstawie aktualnych cen rynkowych. Wartość otrzymanej zapłaty zależy od rodzaju i ilości oddanego złomu oraz bieżących cen na rynku surowców.

 • Jak uniknąć marnowania złomu i promować zrównoważone zarządzanie odpadami?

  Aby uniknąć marnowania złomu i promować zrównoważone zarządzanie odpadami, można podjąć następujące kroki:

  • Recykling: Oddawaj złom do odpowiednich punktów recyklingu, aby umożliwić odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców.
  • Redukcja odpadów: Stosuj zasadę „trzy R”: redukcja (zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów), ponowne wykorzystanie (używanie przedmiotów wielokrotnie) i recykling (odzyskiwanie surowców).
  • Edukacja: Dowiedz się więcej o zrównoważonym zarządzaniu odpadami i podziel się tą wiedzą z innymi, aby promować świadomość ekologiczną.
  • Kompostowanie: Jeśli masz organiczne odpady, możesz je kompostować, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci.
  • Odpowiednie składowanie: Jeśli nie masz możliwości recyklingu, upewnij się, że odpady są właściwie segregowane i składowane, aby ograniczyć wpływ na środowisko.
 • Czy istnieją specjalne regulacje dotyczące utylizacji złomu?

  Regulacje dotyczące utylizacji złomu mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Wiele jurysdykcji ma przepisy i wymogi dotyczące gospodarki odpadami, recyklingu i utylizacji złomu. Przepisy te obejmują zazwyczaj kwestie takie jak segregacja odpadów, transport, przetwarzanie, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska i wymogi dotyczące składowania złomu.

 • Jakie są szkodliwe skutki gromadzenia złomu na składowiskach śmieci?

  Gromadzenie złomu na składowiskach śmieci może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia, takie jak:

  • Zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych: Złom może zawierać substancje toksyczne, które mogą przenikać do gleby i wód podziemnych, powodując zanieczyszczenie.
  • Emisja gazów cieplarnianych: Złom na składowiskach ulega rozkładowi, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, który przyczynia się do zmian klimatycznych.
  • Zagrożenie dla zdrowia: Niekontrolowane składowiska mogą stanowić środowisko dla rozmnażania szkodliwych organizmów, takich jak insekty czy gryzonie, które mogą przenosić choroby.
  • Estetyka i krajobraz: Złom gromadzony na składowiskach może wpływać negatywnie na estetykę krajobrazu i jakość życia mieszkańców pobliskich obszarów.
 • W jaki sposób złom jest wykorzystywany w produkcji nowych przedmiotów?

  Złom jest wykorzystywany w produkcji nowych przedmiotów poprzez proces recyklingu. Po odpowiednim przetworzeniu złom jest poddawany różnym procesom, takim jak topnienie, odlew czy przetwarzanie mechaniczne, aby uzyskać czyste surowce lub materiały, które mogą być użyte do produkcji nowych przedmiotów. Na przykład, złom metalowy może być przetopiony i odlewniczo formowany w nowe części lub produkty, a złom plastikowy może być przetworzony w granulki i wykorzystany do wytwarzania nowych tworzyw sztucznych.

 • Jak działa firma zajmująca się złomem?

  Odpowiedź: Firma zajmująca się złomem działa na różnych etapach procesu recyklingu i przetwarzania złomu. Na ogół firma ma system zbierania złomu, czy to poprzez odbiór od klientów, punkty skupu złomu lub współpracę z partnerami w branży. Po zebraniu złomu firma przeprowadza proces segregacji, sortowania i przygotowania złomu do dalszej obróbki. To może obejmować usuwanie zanieczyszczeń, rozdrabnianie lub topienie złomu w celu uzyskania czystych surowców. Następnie firma sprzedaje te surowce wtórne na rynku, gdzie mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

 • Jakie technologie i maszyny wykorzystuje firma zajmująca się złomem?

  Odpowiedź: Firmy zajmujące się złomem korzystają z różnych technologii i maszyn w swoich operacjach. Mogą to być m.in.:

  1. Maszyny do segregacji i sortowania: Wykorzystywane są urządzenia takie jak przenośniki taśmowe, sita, separatory magnetyczne i optyczne do oddzielania różnych materiałów i rodzajów złomu.
  2. Prasowarki i rozdrabniacze: Prasowarki służą do kompaktowania złomu, np. do utworzenia balotów, co ułatwia transport i magazynowanie. Rozdrabniacze natomiast rozdrabniają większe kawałki złomu na mniejsze, co ułatwia dalsze przetwarzanie.
  3. Piece do topienia: W przypadku złomu metalowego stosuje się piece do topienia, które podnoszą materiał do odpowiedniej temperatury, aby uzyskać czysty stop metalu.
  4. Maszyny do przetwarzania plastiku: Firmy mogą również korzystać z maszyn do rozdrabniania i przetwarzania plastiku, takich jak młyny, granulatory i ekstrudery, które przekształcają złom plastikowy w granulki lub płyny używane do produkcji nowych tworzyw sztucznych.
 • Jak firma zajmująca się złomem przyczynia się do ochrony środowiska?

  Firmy zajmujące się złomem przyczyniają się do ochrony środowiska na kilka sposobów:

  1. Recykling i odzyskiwanie surowców: Poprzez przetwarzanie złomu, firmy odzyskują wartościowe surowce, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. To zmniejsza potrzebę wydobycia nowych surowców naturalnych i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
  2. Redukcja odpadów i składowiskowanie: Przetwarzanie złomu zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci, co przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych oraz emisji gazów cieplarnianych z rozkładających się odpadów.
  3. Oszczędność energii: Przetwarzanie złomu często wymaga mniejszej ilości energii w porównaniu do produkcji z surowców pierwotnych. Dzięki temu firma może przyczynić się do oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  4. Edukacja i świadomość: Firmy zajmujące się złomem mogą prowadzić działania edukacyjne, promujące zrównoważone zarządzanie odpadami i zachęcające do recyklingu. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
  5. Przestrzeganie regulacji: Firmy działają zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi utylizacji i recyklingu odpadów. Przestrzeganie tych regulacji zapewnia właściwe postępowanie z odpadami i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.
 • Jakie rodzaje złomu istnieją?

  Istnieją różne rodzaje złomu, w tym: * Metalowy złom: Metalowy złom to najczęstszy rodzaj złomu. Może to obejmować żelazo, aluminium, miedź, stal, nikiel i inne metale. * Plastikowy złom: Plastikowy złom to kolejny powszechny rodzaj złomu. Może to obejmować plastikowe butelki, pojemniki, folie i inne produkty plastikowe. * Szklane złom: Szklany złom to również powszechny rodzaj złomu. Może to obejmować szklane butelki, słoiki, okna i inne produkty szklane. * Drewniany złom: Drewniany złom to mniej powszechny rodzaj złomu. Może to obejmować drewniane palety, deski, meble i inne produkty drewniane.

 • Jaka jest różnica między złomem a odpadami?

  Złom to materiały odpadowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone. Odpady to materiały odpadowe, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone

 • Jakie są sposoby recyklingu złomu?

  Złom można przetwarzać na różne sposoby, w tym: * Topienie: Złom metalowy można topić i przekształcać w nowe produkty metalowe. * Recyklowanie mechaniczne: Złom plastikowy, szklany i drewniany można przekształcać w nowe produkty za pomocą mechanicznych procesów. * Chemiczne recykling: Złom elektroniki można przetwarzać chemicznie, aby odzyskać metale i inne materiały.

 • Jakie są perspektywy dla recyklingu złomu?

  Recykling złomu jest ważną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Oczekuje się, że recykling złomu będzie nadal rosnąć w przyszłości, ponieważ firmy i konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na środowisko.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę