Złom jako surowiec przyszłości: Trendy i perspektywy

W dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój stają się priorytetem, rola złomu jako cennego surowca przyszłości nabiera szczególnego znaczenia. Przemysł recyklingu i skupu złomu odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce globalnej, a rosnące trendy i perspektywy w tej dziedzinie mają ogromny wpływ na kształtowanie przyszłości.

1. Wzrost zapotrzebowania na surowce wtórne

W miarę jak zasoby naturalne stają się coraz bardziej ograniczone, rośnie potrzeba znalezienia alternatywnych źródeł surowców. Skup złomu umożliwia odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie cennych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne czy papier. W miarę postępu technologicznego i zwiększającego się zastosowania surowców wtórnych, zapotrzebowanie na złom jako surowiec przyszłości będzie nadal rosnąć.

2. Rozwój nowych technologii przetwarzania

Przemysł recyklingu stale się rozwija, wprowadzając nowe technologie, które umożliwiają bardziej efektywne i precyzyjne przetwarzanie złomu. Innowacje w dziedzinie sortowania, separacji i oczyszczania pozwalają na uzyskanie wyższej jakości surowców wtórnych, co z kolei zwiększa ich wartość na rynku.

3. Edukacja i świadomość społeczna

Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat konieczności ochrony środowiska ma ogromny wpływ na rozwój branży skupu złomu. Edukacja na temat korzyści wynikających z recyklingu i konieczności ograniczenia ilości odpadów prowadzi do większego zaangażowania społeczeństwa w procesy recyklingu i skupu złomu.

4. Wsparcie ze strony rządów i regulacje

Wiele krajów wprowadza coraz bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące gospodarki odpadami i recyklingu. Rządy oraz instytucje międzynarodowe podejmują działania mające na celu promowanie recyklingu i zwiększenie udziału surowców wtórnych w produkcji. To tworzy sprzyjający klimat dla rozwoju branży skupu złomu.

5. Złom w gospodarce cyrkularnej

Koncepcja gospodarki cyrkularnej, opartej na zasadzie przetwarzania i ponownego wykorzystania surowców, staje się coraz bardziej popularna. Złom odgrywa kluczową rolę w realizacji tego modelu, umożliwiając zamknięcie obiegu materiałów i minimalizację ilości odpadów.

Wnioski są jasne – złom ma ogromny potencjał jako surowiec przyszłości, który może mieć istotny wpływ na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Trendy w dziedzinie recyklingu i skupu złomu idą w kierunku coraz bardziej zaawansowanych technologii, większej świadomości społeczeństwa i strategicznego wsparcia ze strony rządów. Dzięki tym tendencjom, złom może stać się kluczowym elementem transformacji gospodarczej w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę