Złom elektroniczny: Wydobycie wartości z niechcianych urządzeń

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na technologii, elektronika stała się nieodłączną częścią naszego życia. Niestety, szybki postęp technologiczny prowadzi do wzrostu ilości odpadów elektronicznych, znanych również jako e-waste. Zjawisko to stwarza wyjątkowe wyzwanie dla środowiska i gospodarki, ale również otwiera drzwi do nowych możliwości – wydobywania wartości z tych niechcianych urządzeń.

1. Problem e-waste: Wyzwanie i zagrożenia

Odpady elektroniczne to nie tylko kwestia ilości, ale także jakości. Komponenty elektroniczne często zawierają substancje toksyczne, które mogą zanieczyszczać glebę, wody gruntowe i powietrze, stanowiąc zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i ekosystemów. Ponadto, składowanie e-waste na wysypiskach odpadów generuje ogromne ilości metanu, co przyczynia się do zmian klimatycznych.

2. Skup złomu elektronicznego: Nowa szansa dla przyszłości

Firmy skupu złomu elektronicznego mają kluczową rolę w przeciwdziałaniu problemowi e-waste poprzez odzyskiwanie i przetwarzanie cennych materiałów ze starych urządzeń. Proces ten, zwany urban mining, polega na wydobywaniu metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro, miedź i platyna, z elektronicznych odpadów.

3. Odzyskiwanie cennych komponentów

Złom elektroniczny zawiera wiele komponentów, które można odzyskać i ponownie wykorzystać. Proces ten obejmuje demontaż urządzeń, sortowanie i oczyszczanie komponentów, a następnie przetwarzanie ich na nowe produkty. Na przykład, płytki drukowane zawierające cenne metale mogą zostać przetworzone na surowce, które zasili kolejne generacje urządzeń elektronicznych.

4. Ekologiczne i ekonomiczne korzyści

Skup złomu elektronicznego przynosi liczne korzyści. Po pierwsze, umożliwia efektywne wykorzystanie cennych surowców, co z kolei przyczynia się do oszczędności energii i zasobów naturalnych. Po drugie, redukuje negatywny wpływ e-waste na środowisko, poprawiając jakość powietrza, gleby i wód. Ponadto, odzyskane materiały mogą być sprzedane na rynku, co ma znaczenie zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

5. Edukacja i świadomość społeczna

Kluczowym elementem skutecznego przeciwdziałania e-waste jest edukacja społeczeństwa. Promowanie świadomości na temat konieczności właściwego postępowania z elektroniką oraz zachęcanie do oddawania starych urządzeń do recyklingu może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ilości e-waste.

W podsumowaniu, e-waste to wyzwanie, które wymaga pilnego działania. Skup złomu elektronicznego stanowi innowacyjne rozwiązanie, pozwalające nie tylko wydobyć wartość z niechcianych urządzeń, ale także chronić środowisko i wspierać zrównoważony rozwój. W miarę jak rośnie świadomość na temat e-waste i korzyści płynących z jego recyklingu, ta dziedzina może stać się kluczowym elementem w budowaniu lepszej przyszłości dla naszej planety.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę