Korzyści segregacji złomu – dlaczego warto to robić?

Segregacja złomu jest istotnym krokiem w procesie recyklingu i efektywnego zarządzania odpadami. W tym artykule omówimy dlaczego segregacja złomu jest ważna oraz jakie korzyści niesie za sobą. Poznanie tych informacji zachęci do aktywnego angażowania się w proces segregacji złomu i promowania zrównoważonego zarządzania odpadami.

  1. Odpowiednie przetwarzanie i recykling: Segregacja złomu pozwala na odpowiednie przetwarzanie i recykling różnych rodzajów materiałów. Dzięki segregacji można oddzielić metale, tworzywa sztuczne i inne surowce, co umożliwia skuteczne ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie. Bez segregacji trudniej byłoby odzyskać wartościowe surowce z mieszanych odpadów.
  2. Ochrona środowiska: Segregacja złomu jest istotna dla ochrony środowiska. Poprzez oddzielanie różnych materiałów, możemy uniknąć ich składowania na składowiskach śmieci, które są obciążeniem dla środowiska. Recykling złomu zmniejsza ilość odpadów, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych oraz oszczędza energię i zasoby naturalne.
  3. Oszczędność surowców i energii: Segregacja złomu umożliwia odzyskanie wartościowych surowców, takich jak metale, które można ponownie wykorzystać w produkcji. To przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych oraz energii potrzebnej do wydobycia i przetwarzania nowych surowców. Recykling złomu to efektywna forma oszczędzania zasobów.
  4. Ekonomia i tworzenie miejsc pracy: Segregacja złomu ma również pozytywny wpływ na ekonomię i tworzenie miejsc pracy. Skup złomu i firmy zajmujące się recyklingiem stwarzają miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju lokalnych gospodarek. Ponadto, recykling złomu przyczynia się do oszczędności kosztów produkcji poprzez wykorzystanie wtórnych surowców.
  5. Edukacja i świadomość ekologiczna: Segregacja złomu może służyć również edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej. Promowanie segregacji złomu i recyklingu przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i zrównoważonego zarządzania odpadami. To krok w kierunku bardziej ekologicznego stylu życia.

Segregacja złomu ma wiele korzyści, takich jak odpowiednie przetwarzanie i recykling, ochrona środowiska, oszczędność surowców i energii, ekonomia i tworzenie miejsc pracy, oraz edukacja i świadomość ekologiczna. Dlatego warto aktywnie angażować się w proces segregacji złomu i promować zrównoważone zarządzanie odpadami.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę