Korzyści ekologiczne skupu złomu

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza, skup złomu stanowi nie tylko biznesową inicjatywę, ale także kluczowy element w walce o ochronę naszej planety. Przyjrzyjmy się głębiej, jakie korzyści ekologiczne niesie ze sobą skup złomu.

1. Oszczędność surowców naturalnych

Skup złomu przyczynia się do efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. Zamiast pozyskiwać nowe surowce z ziemi, które często wymagają intensywnych procesów wydobywczych i przetwarzania, można wykorzystać odzyskane surowce wtórne. To z kolei prowadzi do redukcji presji na ekosystemy i zasoby naturalne.

2. Redukcja emisji CO2 i obniżenie zużycia energii

Proces produkcji z surowców wtórnych zazwyczaj wymaga znacznie mniejszej ilości energii w porównaniu do procesów wytwórczych opartych na surowcach pierwotnych. Dzięki temu skup złomu przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych.

3. Ograniczenie ilości odpadów na składowiskach

Skup złomu pomaga zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska, co jest istotne dla ograniczenia obciążenia środowiska. Redukcja ilości odpadów na składowiskach przekłada się na mniejszą potrzebę zajmowania przestrzeni oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

4. Zmniejszenie eksploatacji surowców wrażliwych obszarów

Wiele cennych surowców naturalnych pochodzi z obszarów o dużym znaczeniu ekologicznym, takich jak lasy deszczowe czy obszary morskie. Skup złomu umożliwia zastąpienie części tych surowców odzyskanymi materiałami, co zmniejsza presję na wrażliwe ekosystemy i pomaga w ochronie ich bioróżnorodności.

5. Tworzenie kultury recyklingu

Promowanie skupu złomu przyczynia się do budowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Kiedy ludzie widzą, że ich działania mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko, zwiększa się szansa na dalszą adopcję praktyk zrównoważonych, włącznie z recyklingiem innych materiałów.

Skup złomu to zatem nie tylko sposobność do zarobku, ale także kluczowy element dążenia do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Poprzez efektywne przetwarzanie i wykorzystywanie złomu możemy przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla przyszłych pokoleń przestrzeni życiowej.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę