Konsekwencje wywozu złomu do nielegalnych miejsc – świadomość i odpowiedzialność

Wywóz złomu do nieprzeznaczonych miejsc może mieć poważne konsekwencje zarówno dla środowiska, jak i dla osób zaangażowanych w nielegalne praktyki. W tym artykule omówimy zagrożenia i konsekwencje związane z takim postępowaniem oraz jak promować świadomość i odpowiedzialność w zakresie prawidłowego składowania i utylizacji złomu.

  1. Naruszenie przepisów prawa: Wywóz złomu do nielegalnych miejsc jest naruszeniem przepisów prawnych dotyczących zarządzania odpadami. Takie działania mogą prowadzić do kar finansowych, a nawet konsekwencji prawnych, w zależności od lokalnych regulacji.
  2. Negatywny wpływ na środowisko: Wywóz złomu do miejsc nieprzeznaczonych może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Złom zawiera często substancje szkodliwe, takie jak ołów, rtęć czy kadm, które mogą przedostać się do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.
  3. Rozprzestrzenianie nielegalnego procederu: Praktyki wywozu złomu do nielegalnych miejsc mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się nielegalnego handlu złomem oraz powstawania nielegalnych skupów i punktów przetwarzania. To z kolei wpływa na destabilizację rynku, nieuczciwą konkurencję i utrudnienia w kontrolowaniu przepływu surowców wtórnych.
  4. Promowanie zrównoważonego zarządzania odpadami: Świadomość i odpowiedzialność w zakresie prawidłowego składowania i utylizacji złomu są kluczowe dla promowania zrównoważonego zarządzania odpadami. Dbałość o segregację, oddawanie złomu do legalnych skupów i punktów recyklingu oraz wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska są ważnymi krokami w tej kwestii.
  5. Edukacja i informacja: Ważne jest, aby prowadzić działania edukacyjne i informacyjne dotyczące konsekwencji wywozu złomu do nielegalnych miejsc oraz sposobów prawidłowego postępowania. Kampanie społeczne, dostęp do informacji i świadomość lokalnych regulacji mogą przyczynić się do zmniejszenia tego problemu.

Wywóz złomu do nielegalnych miejsc ma poważne konsekwencje dla środowiska i społeczeństwa. Wiedza, świadomość i odpowiedzialne postępowanie są kluczowe w zapobieganiu takim praktykom. Promowanie zrównoważonego zarządzania odpadami oraz edukacja w zakresie prawidłowego składowania i utylizacji złomu są niezbędne dla ochrony naszej planety.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę