Innowacje w recyklingu złomu: Przykłady zastosowania w Mielcu

W dzisiejszym globalnym wysiłku dążenia do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, przemysł recyklingu złomu odgrywa kluczową rolę. Innowacje w tej dziedzinie prowadzą do coraz bardziej efektywnych i zrównoważonych metod przetwarzania surowców wtórnych. W Mielcu, miejscowości z długoletnią tradycją przemysłową, także zachodzą innowacyjne zmiany w branży skupu złomu, które warto bliżej poznać.

1. Zaawansowane technologie sortowania i separacji

Jednym z najważniejszych kroków w recyklingu złomu jest dokładne sortowanie różnych rodzajów materiałów. Innowacyjne technologie obrazowania i analizy, takie jak technologia bliskiego podczerwieni (NIR) i sortowanie optyczne, umożliwiają szybkie i precyzyjne rozpoznawanie różnych rodzajów metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Dzięki temu możliwe jest oddzielenie wartościowych surowców od odpadów, co zwiększa wydajność procesu recyklingu.

2. Recykling elektroniki i odzyskiwanie cennych metali

Elektronika to dziedzina, która generuje ogromne ilości e-waste. Jednakże, innowacje w recyklingu elektroniki otwierają drogę do wydobywania cennych metali z niechcianych urządzeń. Zaawansowane technologie, takie jak hydrometalurgia i pirometalurgia, pozwalają na skuteczne odzyskiwanie metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro i platyna, z elektronicznych odpadów.

3. Recykling tworzyw sztucznych i produkcja surowców wtórnych

Innowacyjne metody przetwarzania tworzyw sztucznych pozwalają na otrzymywanie wysokiej jakości granulatów, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Technologie takie jak piroliza czy hydrotermalna konwersja pozwalają na przetwarzanie plastikowych odpadów w cenne surowce, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

4. Recykling betonu i innych materiałów budowlanych

Nawet w dziedzinach, które wydają się mało związane z tradycyjnym recyklingiem, zachodzą innowacje. Przykładem jest recykling betonu i innych materiałów budowlanych. Zaawansowane technologie rozdrabniania i separacji pozwalają na odzyskiwanie kruszywa i innych komponentów z rozbiórek, które mogą być ponownie wykorzystane w nowych konstrukcjach.

5. Recykling a energia odnawialna

Innowacje w dziedzinie recyklingu często idą w parze z rozwijającymi się technologiami z zakresu energii odnawialnej. Na przykład, recykling biogazu powstałego z rozkładających się odpadów organicznych może dostarczać energię do sieci elektroenergetycznych. To z kolei przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych.

6. Automatyzacja procesów i Internet Rzeczy (IoT)

Wprowadzenie automatyzacji i zastosowanie technologii IoT może znacząco usprawnić procesy w branży recyklingu. Monitorowanie i optymalizacja procesów sortowania, przetwarzania i transportu mogą zwiększyć wydajność i redukować koszty, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej działalności.

Innowacje w recyklingu złomu mają ogromny wpływ na ekologię, ekonomię i przyszłość naszej planety. W Mielcu, rozwijająca się branża skupu złomu odgrywa kluczową rolę w realizacji tych innowacji. Współczesne technologie umożliwiają skupienie się na wydobyciu wartości z odpadów, zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko oraz tworzeniu zrównoważonego przemysłu recyklingu.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę