Bezpieczny transport złomu – zasady i praktyki – wybierz profesjonalistów

Transport złomu jest nieodłącznym elementem jego przetwarzania i recyklingu. W tym artykule omówimy zasady i praktyki dotyczące bezpiecznego transportu złomu, które są istotne zarówno dla ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa osób zaangażowanych w proces transportu.

  1. Ustalanie właściwych parametrów transportu: Przed rozpoczęciem transportu złomu należy uwzględnić różne czynniki, takie jak rodzaj złomu, ilość, waga oraz ewentualne wymagania dotyczące zabezpieczenia i oznakowania. Ustalenie odpowiednich parametrów pozwoli uniknąć nieprawidłowego transportu i zminimalizować ryzyko wypadków.
  2. Zgodność z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa: Transport złomu podlega przepisom prawnym i normom bezpieczeństwa, które należy ściśle przestrzegać. Dotyczy to zarówno prawa drogowego, jak i przepisów dotyczących przewozu substancji niebezpiecznych. Konieczne jest zapoznanie się z odpowiednimi regulacjami i ich zastosowanie podczas transportu.
  3. Odpowiednie zabezpieczenie i pakowanie: Złom powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany przed rozpoczęciem transportu. W zależności od rodzaju złomu, może to obejmować stosowanie specjalnych opakowań, palet, taśm czy pasów zabezpieczających. Dobrze zabezpieczony złom minimalizuje ryzyko uszkodzeń i wypadków podczas transportu.
  4. Wybór odpowiednich środków transportu: Wybór odpowiednich środków transportu jest istotny dla skutecznego i bezpiecznego przewozu złomu. Może to obejmować samochody ciężarowe, kontenery, przyczepy lub wagony kolejowe, w zależności od ilości, rodzaju i odległości transportu złomu.
  5. Szkolenie personelu: Wszyscy pracownicy zaangażowani w proces transportu złomu powinni być odpowiednio przeszkoleni i świadomi zasad bezpieczeństwa. Szkolenia dotyczące właściwego pakowania, zabezpieczania, obsługi sprzętu i postępowania w przypadku awarii są kluczowe dla minimalizowania ryzyka wypadków i incydentów.
  6. Monitorowanie transportu: Ważne jest monitorowanie procesu transportu złomu, zarówno pod względem czasu, jak i warunków transportu. Można to osiągnąć poprzez stosowanie systemów monitorowania GPS, śledzenia ładunków, a także regularne komunikowanie się z kierowcami i dostawcami.

Podsumowanie: Bezpieczny transport złomu wymaga przestrzegania odpowiednich zasad i praktyk. Ustalanie właściwych parametrów transportu, zgodność z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa, odpowiednie zabezpieczenie i pakowanie, wybór odpowiednich środków transportu, szkolenie personelu oraz monitorowanie transportu to kluczowe czynniki, które przyczyniają się do bezpiecznego i efektywnego przewozu złomu.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę