Czym jest złom?

Złom to ogólny termin używany do opisywania materiałów lub przedmiotów, które straciły swoją wartość lub użyteczność. Złom może obejmować różne rodzaje materiałów, takie jak metal, szkło, tworzywa sztuczne, papier czy tkaniny. Przedmioty mogą stać się złomem z różnych powodów, na przykład w wyniku zużycia, uszkodzenia, przestarzałości technologicznej lub braku popytu na nie.

Przykłady złomu metalowego mogą obejmować zużyte samochody, stare maszyny, metalowe odpady z produkcji lub złom budowlany. Złom szklany to np. stłuczone butelki, szyby czy żarówki. Złom tworzyw sztucznych to m.in. zużyte opakowania, plastikowe odpady czy uszkodzone elementy plastikowe. Złom papieru to np. starą gazetę czy wydrukowane dokumenty, które nie są już potrzebne. Złom tekstylny obejmuje takie elementy jak stare ubrania, zużyte tkaniny czy zniszczone tekstylne wyroby.

Złom często jest poddawany recyklingowi lub przetwarzaniu w celu odzyskania wartościowych surowców lub materiałów. Recykling złomu pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zmniejszaniu ilości odpadów, które trafiają na składowiska śmieci.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę