Jakie technologie i maszyny wykorzystuje firma zajmująca się złomem?

Odpowiedź: Firmy zajmujące się złomem korzystają z różnych technologii i maszyn w swoich operacjach. Mogą to być m.in.:

  1. Maszyny do segregacji i sortowania: Wykorzystywane są urządzenia takie jak przenośniki taśmowe, sita, separatory magnetyczne i optyczne do oddzielania różnych materiałów i rodzajów złomu.
  2. Prasowarki i rozdrabniacze: Prasowarki służą do kompaktowania złomu, np. do utworzenia balotów, co ułatwia transport i magazynowanie. Rozdrabniacze natomiast rozdrabniają większe kawałki złomu na mniejsze, co ułatwia dalsze przetwarzanie.
  3. Piece do topienia: W przypadku złomu metalowego stosuje się piece do topienia, które podnoszą materiał do odpowiedniej temperatury, aby uzyskać czysty stop metalu.
  4. Maszyny do przetwarzania plastiku: Firmy mogą również korzystać z maszyn do rozdrabniania i przetwarzania plastiku, takich jak młyny, granulatory i ekstrudery, które przekształcają złom plastikowy w granulki lub płyny używane do produkcji nowych tworzyw sztucznych.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę