Jakie są szkodliwe skutki gromadzenia złomu na składowiskach śmieci?

Gromadzenie złomu na składowiskach śmieci może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia, takie jak:

  • Zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych: Złom może zawierać substancje toksyczne, które mogą przenikać do gleby i wód podziemnych, powodując zanieczyszczenie.
  • Emisja gazów cieplarnianych: Złom na składowiskach ulega rozkładowi, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, który przyczynia się do zmian klimatycznych.
  • Zagrożenie dla zdrowia: Niekontrolowane składowiska mogą stanowić środowisko dla rozmnażania szkodliwych organizmów, takich jak insekty czy gryzonie, które mogą przenosić choroby.
  • Estetyka i krajobraz: Złom gromadzony na składowiskach może wpływać negatywnie na estetykę krajobrazu i jakość życia mieszkańców pobliskich obszarów.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę