Jakie są korzyści recyklingu złomu?

Recykling złomu ma wiele korzyści, takich jak:

  • Oszczędność surowców naturalnych: Recykling złomu pozwala na odzyskanie i ponowne wykorzystanie wartościowych surowców, co zmniejsza potrzebę wydobywania nowych surowców z ziemi.
  • Redukcja odpadów: Recykling złomu zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci, co przyczynia się do ochrony środowiska.
  • Ograniczenie emisji CO2: Przetwarzanie złomu pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych materiałów.
  • Ekonomia i tworzenie miejsc pracy: Recykling złomu może przynieść korzyści gospodarcze, w tym tworzenie miejsc pracy w branży recyklingu i oszczędności finansowe poprzez ponowne wykorzystanie surowców.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę