Jak firma zajmująca się złomem przyczynia się do ochrony środowiska?

Firmy zajmujące się złomem przyczyniają się do ochrony środowiska na kilka sposobów:

  1. Recykling i odzyskiwanie surowców: Poprzez przetwarzanie złomu, firmy odzyskują wartościowe surowce, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. To zmniejsza potrzebę wydobycia nowych surowców naturalnych i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
  2. Redukcja odpadów i składowiskowanie: Przetwarzanie złomu zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci, co przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych oraz emisji gazów cieplarnianych z rozkładających się odpadów.
  3. Oszczędność energii: Przetwarzanie złomu często wymaga mniejszej ilości energii w porównaniu do produkcji z surowców pierwotnych. Dzięki temu firma może przyczynić się do oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  4. Edukacja i świadomość: Firmy zajmujące się złomem mogą prowadzić działania edukacyjne, promujące zrównoważone zarządzanie odpadami i zachęcające do recyklingu. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
  5. Przestrzeganie regulacji: Firmy działają zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi utylizacji i recyklingu odpadów. Przestrzeganie tych regulacji zapewnia właściwe postępowanie z odpadami i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę